วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีความสามารถในสายวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Computer Science)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายการเรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า