วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้ มีความสามารถในด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.Sc. (Data Science and Information Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

    (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และต้องผ่านการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
    (2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต