ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

  • ทางเว็ปไซต์ที่ www.rmutp.ac.th  หรือ  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
  • สมัครด้วยตนเองที่ คณะบริหารธุรกิจ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา)
  5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การสอบคัดเลือก

วิชาสามัญ

  • ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ

  • ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาด และความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ