ทำเนียบผู้บริหารราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Website: http://rmutp-president2.rmutp.ac.th
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคลผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Srichan Tolertmongkol
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ผศ.สุใจ พรเจิมกุลผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

Asst.Prof. Sujai Pornjermkul
Vice-President for Finance and Assets
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกรผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Asst. Prof. Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs and Research
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Asst. Prof. Saharat Wongsisa
Vice-President for Planning and Infrastructure
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวชผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ์ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Asst.Prof.Rumpa Suvarnabriksha
Vice-President for Academic Services
รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวทรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

Assoc. Prof.Wimonpan Arpavate
Vice-President for Communications and Corporate Image
ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr. Suwanna Klomjit
Assistant to the President
ดร.พัทรียา   เห็นกลางดร.พัทรียา เห็นกลาง
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr. Pattareya Henklang
Assistant to the President
ดร.พัทรียา   เห็นกลางผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผู้ช่วยอธิการบดี

Asst. Prof. Dr. Chayapat Kee-ariyo
Assistant to the President
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr.Prin Boonkanit
Assistant to the President
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะนายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี

Mr.Krit Jedwanna
Assistant to the President