ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล : info@rmutp.ac.th

แผนที่ทั้ง 4 ศูนย์

ศูนย์เทเวศร์

ศูนย์โชติเวช

ศูนย์พณิชยการพระนคร

ศูนย์พระนครเหนือ

ศูนย์เทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
(สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ศูนย์โชติเวช
168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
ศูนย์พณิชยการพระนคร
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ประกอบด้วย
(คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์)

517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

ศูนย์พระนครเหนือ
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์)
RMUTP Website

RMUTP Website

http://www.rmutp.ac.th