ระบบสารสนเทศ

กลุ่มระบบสารสนเทศชื่อระบบ (TH)ชื่อระบบ (EN)
อินเทอร์เน็ตบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์RMUTP Passport
อินเทอร์เน็ตระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัยSSL VPN
อินเทอร์เน็ตระบบบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์Microsoft Volume Licensing Service Center
อินเทอร์เน็ตระบบบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยEduroam
อินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยNetwork Operation Center
อินเทอร์เน็ตWeb
Hosting RMUTP
Web
Hosting RMUTP
การติดต่อสื่อสารอีเมล Microsofte-mail Microsoft
การติดต่อสื่อสารอีเมล Googlee-mail Google
การติดต่อสื่อสารระบบปฏิทินประชุม/สัมมนาe-Calendar RMUTP
การติดต่อสื่อสารระบบแจ้งปัญหาการใช้ ITRMUTP IT Support
การติดต่อสื่อสารระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์Phone Search
การติดต่อสื่อสารสถานีวิทยุออนไลน์ FM 90.75 MHzRMUTP Radio
การศึกษาระบบจองห้องBooking
System
การศึกษาระบบทะเบียนและบริการการศึกษาRMUTP Registration
การศึกษาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์RMUTP Admission
การศึกษาห้องสมุดอัตโนมัติOPAC RMUTP
การศึกษาระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์Library Registration
การศึกษาระบบการเรียนการสอนออนไลน์Learning Management System (LMS)
การศึกษาระบบวิดีโอสื่อการสอนMultimedia
การศึกษาระบบวารสารวิชาการและวิจัยRMUTP Journal
การศึกษาซอฟท์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ SpeexxSpeexx
การศึกษาซอฟท์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ Rosetta StoneRosetta Stone
การศึกษาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Reference Database & e-Books
การศึกษาฐานข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับWGSN
การศึกษาฐานข้อมูลบรรณานุกรมScopus
การศึกษาโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์)Akarawisut
การศึกษาคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครIntellectual Repository
การศึกษาบล็อกความรู้ KMKM Blog
การศึกษางานประชุมวิชาการในประเทศไทยConference In Thai
การศึกษาการแจ้งเตือนการประชุมวิชาการนานาชาติConference Alerts
การศึกษาGoogle เพื่อการศึกษาGoogle
for Education
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารManagement Information System
การบริหารระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณBudget Planning & Management
การบริหารระบบสารสนเทศติดตามงานงบประมาณโครงการBPM Tracking
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่Building Information Management
การบริหารระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์Human Resource Management
การบริหารระบบการสรรหาบุคลากรRecruitment
การบริหารระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยResearch Management System
การบริหารระบบบริหารงานบริการของมหาวิทยาลัยAcademic Services Management System
การบริหารระบบรายงานการติดตามยอดค้างชำระของนักศึกษาStudent Unpaid Report
การบริหารระบบบริหารโครงการสัญญาจ้าง มทร.พระนครContract Management
การบริหารระบบการประชุมออนไลน์e-Meeting
การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์e-Document
การบริหารระบบลาออนไลน์Leave Online System
การบริหารระบบบริหารการบันทึกเวลาทำงานTime Attendance System
การบริหารระบบบันทึกทำงานล่วงเวลาOT Attendance System
การบริหารระบบแสดงสลิปเงินเดือน และรายได้อื่นๆe-Payslip
การบริหารระบบงานสารสนเทศทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษาStudent Activity Transcript
การบริหารระบบบันทึกทุนของนักศึกษาStudent Scholarship
การบริหารระบบงานสารสนเทศชมรมนักศึกษาStudent Clubs
การบริหารระบบงานสารสนเทศสหกิจนักศึกษาCo-operative
การบริหารระบบต้นทุนผลผลิตe-Costing
การประเมินระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตGraduation Survey
การประเมินระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารExecutive Assessment
การประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์Educational Assessment
การประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (ปี 2558)Educational Assessment (2558)
การประเมินระบบประเมินสมรรรถนะบุคลากรรายบุคคลCompetency Assessment
การประเมินระบบทดสอบสมรรรถนะบุคลากรรายบุคคลCareer Testing
การประเมินแบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลGood Governance Assessment
การประเมินแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรTravel Surveys of Students and Staff.
การประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการLearning Support Assessment
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”Identities & Identity Assessment
การประเมินแบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหารManagerial Leadership Assessment
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียนCurriculum & Registration Assessment
การประเมินแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษาForms Edit Information Students
การประเมินแบบแสดงความจำนงการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาDonate
ประกันคุณภาพระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาCHEQA
ประกันคุณภาพระบบติดตามการพัฒนาคุณภายในIQA