ระบบสารสนเทศ

กลุ่มระบบสารสนเทศชื่อระบบ (TH)ชื่อระบบ (EN)
อินเทอร์เน็ตบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์RMUTP Passport
อินเทอร์เน็ตระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัยSSL VPN
อินเทอร์เน็ตระบบบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์Microsoft Volume Licensing Service Center
อินเทอร์เน็ตระบบบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยEduroam
อินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยNetwork Operation Center
อินเทอร์เน็ตWeb
Hosting RMUTP
Web
Hosting RMUTP
การติดต่อสื่อสารอีเมล Microsofte-mail Microsoft
การติดต่อสื่อสารอีเมล Googlee-mail Google
การติดต่อสื่อสารระบบปฏิทินประชุม/สัมมนาe-Calendar RMUTP
การติดต่อสื่อสารระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์Phone Search
การติดต่อสื่อสารสถานีวิทยุออนไลน์ FM 90.75 MHzRMUTP Radio
การศึกษาระบบจองห้องBooking
System
การศึกษาระบบทะเบียนและบริการการศึกษาRMUTP Registration
การศึกษาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์RMUTP Admission
การศึกษาห้องสมุดอัตโนมัติOPAC RMUTP
การศึกษาระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์Library Registration
การศึกษาระบบการเรียนการสอนออนไลน์Learning Management System (LMS)
การศึกษาระบบวิดีโอสื่อการสอนMultimedia
การศึกษาระบบวารสารวิชาการและวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRMUTP Journal -Science & Technology
การศึกษาระบบวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์RMUTP Journal - Humanities & Social Sciences
การศึกษาซอฟท์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ SpeexxSpeexx
การศึกษาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Reference Database & e-Books
การศึกษาฐานข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับWGSN
การศึกษาฐานข้อมูลบรรณานุกรมScopus
การศึกษาโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์)Akarawisut
การศึกษาคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครIntellectual Repository
การศึกษาบล็อกความรู้ KMKM Blog
การศึกษางานประชุมวิชาการในประเทศไทยConference In Thai
การศึกษาการแจ้งเตือนการประชุมวิชาการนานาชาติConference Alerts
การศึกษาGoogle เพื่อการศึกษาGoogle
for Education
การศึกษาRMUTP Study LifeRMUTP Study Life
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารManagement Information System
การบริหารระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณBudget Planning & Management
การบริหารระบบสารสนเทศติดตามงานงบประมาณโครงการBPM Tracking
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่Building Information Management
การบริหารระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์Human Resource Management
การบริหารระบบการสรรหาบุคลากรRecruitment
การบริหารระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยResearch Management System
การบริหารระบบบริหารงานบริการของมหาวิทยาลัยAcademic Services Management System
การบริหารระบบบริหารโครงการสัญญาจ้าง มทร.พระนครContract Management
การบริหารระบบการประชุมออนไลน์e-Meeting
การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์e-Document
การบริหารระบบลาออนไลน์Leave Online System
การบริหารระบบบริหารการบันทึกเวลาทำงานTime Attendance System
การบริหารระบบบันทึกทำงานล่วงเวลาOT Attendance System
การบริหารระบบแสดงสลิปเงินเดือน และรายได้อื่นๆe-Payslip
การบริหารระบบงานสารสนเทศทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษาStudent Activity Transcript
การบริหารระบบบันทึกทุนของนักศึกษาStudent Scholarship
การบริหารระบบงานสารสนเทศชมรมนักศึกษาStudent Clubs
การบริหารระบบงานสารสนเทศสหกิจนักศึกษาCo-operative
การประเมินระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตGraduation Survey
การประเมินระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารExecutive Assessment
การประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์Educational Assessment
การประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (ปี 2558)Educational Assessment (2558)
การประเมินระบบประเมินสมรรรถนะบุคลากรรายบุคคลCompetency Assessment
การประเมินแบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลGood Governance Assessment
การประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการLearning Support Assessment
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”Identities & Identity Assessment
การประเมินแบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหารManagerial Leadership Assessment
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียนCurriculum & Registration Assessment
ประกันคุณภาพระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาCHEQA
ประกันคุณภาพระบบติดตามการพัฒนาคุณภายในIQA