บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

??????????

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ม.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
-

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • -
  • -

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.