บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Marketing)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า (ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน)