บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นนักการตลาดมืออาชีพ สู่ตลาดแรงงานอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Marketing)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า (ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน)