อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Engineering (Continuing Program)

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech (Mechanical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องจักรกลหนัก ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างกลเรือ ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิตและช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า