ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมการบิน ร่วมกับ University of South Australia

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Campbell, Head of School of Engineering และ Mr. Nelson Ng, Manager, International Business Development IT & Engineering จาก University of South Australia เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมการบินและอื่นๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี และสามารถเลือกรับประกาศนียบัตรกับมหาวิทยาลัย University of South Australia ได้อีกด้วย การเจรจาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, University of South Australia และ Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *