แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ "อัตลักษณ์" และ "เอกลักษณ์" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำชี้แจง

แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผลประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบประเมินนี้

อัตลักษณ์ (Identity) "บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม"
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
Hands – on Keenness Determination Technological Expertise Integrity

นิยามศัพท์

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

  • บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • บัณฑิตที่ใฝ่รู้ หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
  • บัณฑิตที่สู้งาน หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • บัณฑิตที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง บัณฑิตที่สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • บัณฑิตที่มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คือ "มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ" University for Diverse Careers

นิยามศัพท์

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถาบัน

  • มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะวิชาชีพอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในการประกอบอาชีพได้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำชี้แจง : โปรดพิจารณาการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ “อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัย โดยเลือกระดับความพึงพอใจทางขวามือเพียงข้อเดียว

2.1 อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ "บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม"
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ มทร.พระนคร เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2. การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ (อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.1 มีความเพียงพอ
2.2 มีความทันสมัย
2.3 มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
3. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นให้รู้จักหาคำตอบผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง
4. การจัดสื่อการเรียนรู้ (อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. การนำผลจากระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน
6. การจัดโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ (อาทิ กิจกรรมด้านวิชาการ และการให้บริการวิชาการ)
7. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึก ให้แก่นักศึกษา (อาทิ ค่ายอาสา กิจกรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 3D)
8. สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
9. การสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
10. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/การประกวด/การแข่งขัน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

2.2 เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ"
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ มทร.พระนคร เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2. การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ (อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.1 มีความเพียงพอ
2.2 มีความทันสมัย
2.3 มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
3. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นให้รู้จักหาคำตอบผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง
4. การจัดสื่อการเรียนรู้ (อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. การนำผลจากระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้เพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาการเรียนการสอน
6. การกำหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
7. การจัดโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ (อาทิ กิจกรรมด้านวิชาการและการให้บริการวิชาการ)
8. การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กร (อาทิ กิจกรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
9. สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาและบุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
10. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/การประกวด/การแข่งขัน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ในระดับชาติและนานาชาติ
11. ประชาสัมพันธ์และ/หรือประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากหน่วยงานภายในและภายนอก
12. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
13. การจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
14. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ และการติดต่อสื่อสาร
15. การบริหารทรัพยากรบุคคล
15.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
15.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 9-1+2 =

« Back