แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2554

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำหรือผู้บริหาร

คำชี้แจง เลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ระดับความคิดเห็น
1. ด้านลักษณะผู้นำและภาวะผู้นำ
1.1 แต่งกายเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ
1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
1.4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
1.5 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
1.6 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์
1.7 รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
2. ด้านการพัฒนาองค์กร
2.1 คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.2 มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
2.3 สนับสนุนให้มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
2.6 บริหารจัดการ ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 นำนโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.8 บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.9 กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด
2.10 นำผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
3. ด้านการเป็นผู้กำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม
3.1 มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
3.2 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน
3.3 มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้
3.4 เปิดเผยข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้กฏระเบียบ
3.5 มีวิสัยทัศน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
3.6 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ
4.2 ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร
4.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได้
5. ด้านความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ
5.1 ใช้วิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการจูงใจ
5.3 สามารถชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานต่างๆ
6. ด้านศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
6.1 เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
6.2 เสริมแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันพัฒนางาน
6.3 การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
6.4 รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร
7. ด้านการจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7.1 มอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถของบุคลากร
7.2 จัดทำระบบ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
7.3 นำระบบประกันคุณภาพมาใช้บริหาร
7.4 ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร
7.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม