แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าใช้ด้วย Account ของ RMUTP PASSPORT (บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์, Account เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต)