วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.)
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่น เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล
(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and technology as well as maintain our competent and virtuous persons.)
ค่านิยมหลัก (Core Value)
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ
(Think Creatively Do Professionally)
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)

RMUTP Identity

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness)
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล