ทำเนียบอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรสรศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัยที่ 1 2548 – 2552
สมัยที่ 2 2552 – 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 1
15 ส.ค. 2556 – 10 ก.พ. 2557
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
11 ก.พ. 2557 – 9 ส.ค. 2557
Website: http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 3
10 ส.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
1 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน
Website: http://rmutp-president2.rmutp.ac.th