e-mail อาจารย์และเจ้าหน้าที่

e-mail อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

e-mail อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

สามารถเข้าใช้ได้ที่ http://mail.rmutp.ac.th/ ซึ่งเป็น e-mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งจัดทำเพื่อให้บริการแก่

  • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
  • คณะ หน่วยงาน และศูนย์ต่างๆ
  • โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ของทางมหาวิทยาลัย

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่

สามารถมี e-mail ด้วยการสมัคร Rmutp Passport จากนั้นสามารถติดต่อขอใช้ e-mail @rmutp.ac.th ได้ที่ กลุ่มงานระบบเครือข่าย โทร 02-282-9009 ต่อ 6766 , 6783 , 6776, 6784-6785  หรือสามารถติดต่อได้ที่  noc@rmutp.ac.th โดยที่รูปแบบของ e-mail จะมีลักษณะดังนี้

username@rmutp.ac.th เช่น somchai.a@rmutp.ac.th

สำหรับคณะ หน่วยงาน และโครงการใดๆ ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอเปิดใช้ e-mail ได้โดยส่งหนังสือแจ้งขอเปิดใช้ e-mail และระบุชื่อ e-mail จากนั้นส่งมาที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย โทร 02-282-9009 ต่อ 6776, 6784-6785

คู่มือการใช้งานอีเมล์ระบบใหม่

  1. การเข้าใช้งานเมล์ระบบใหม่ 2011 ครั้งแรก (สำคัญและต้องทำก่อน)
  2. การ รับ-ส่ง อีเมล์ ในระบบใหม่
  3. การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ ดาวน์โหลด

สามารถอ่าน ข่าวการปรับปรุงระบบ e-mail ได้ที่นี่