ศึกษาต่อ-ค่าใช้จ่าย ป.ตรี

ปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  ดังนี้

1. ค่าบำรุงการศึกษา

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 2,500 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์

ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 2,500 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 2,500 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าระเบียนและใบสมัครสอบคัดเลือก 100  บาท
ค่าสมัครสอบคัดเลือก 200  บาท
ค่าตรวจโรคและค่าเอ็กซเรย์ 200  บาท
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 500  บาท
ค่าสอบพิเศษวิชาละ 100  บาท
ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ  50 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,200  บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษละ 300  บาท
ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ 50  บาท
ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด วันละ    50  บาท
(ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ไม่เกิน  500 บาท
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100  บาท
ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 300  บาท
ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ  50  บาท
ค่าหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ  50  บาท
ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ  500  บาท
ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ  200  บาท
(ยกเว้นการเก็บในภาคฤดูร้อน)
ค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ  500  บาท
(ยกเว้นการเก็บในภาคฤดูร้อน)

3. ค่าลงทะเบียน

หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ  150 บาท
หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ  200 บาท