ราชมงคลพระนคร ถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

ราชมงคลพระนคร ถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก  ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558