ประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา2558

ประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา2558

ประกาศผลผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา2558 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น.  (รอบเช้า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)