รศ.สุภัทรา เปิดงานสัมมนาดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รศ.สุภัทรา เปิดงานสัมมนาดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันระดับสากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558