รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีสอบตรง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีสอบตรง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยวิธีสอบตรงประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครและสอบคัดเลือก ต้องมากรอกใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 3o เมษายน 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6051

ประกาศ เรื่อง “การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น”