ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือเยอรมนี

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือเยอรมนี

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Robert Grebner อธิการบดี University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt (FHWS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมคณะผู้บริหารของ FHWS ได้แก่ Dr. Daniel Wimmer ตำแหน่ง Head of the International Office, Dr. Rainer Wehner ตำแหน่ง Dual Degree Coordinator และ Prof. Dr. Manfred Kiesel ตำแหน่ง Director of International Managementณ ชั้น 3  ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร