ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference On Innovation in Education (ICIE 2015) : Creating New Fundamentals of Practice-driven Research for the Future Education) ซึ่งจัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนองานวิจัยทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในศตวรรษที่ 21 ภายในโรงเรียนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการวิจัยในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม