มทร.พระนครเจ๋ง !! ติดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก

มทร.พระนครเจ๋ง !! ติดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า จากผลการรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) หรือ Webometrics Ranking Web of Word Universities ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 2015 โดย Cyber metrics Lab หรือ Internet Lab ปรากกฎว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 35 ของประเทศไทย อันดับที่ 2821 ของโลก อันดับที่ 983 ของเอเชีย/แปซิฟิก อันดับที่106ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านคลังความรู้ทางวิชาการระดับโลก (World Repositories) หรือ Webometrics Ranking Web of Repositories January 2015 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่อันดับที่ 1184 ของโลก อันดับที่ 268 ของเอเชีย/แปซิฟิก อันดับที่ 56 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 3 ของไทย
“นับเป็นความภาคภูมิใจที่ มทร.พระนคร ได้ผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ก่อตั้งพร้อมกัน ทำให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.พระนคร มีกำลังใจพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพต่อไป ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทุกปี เพื่อเผยแพร่งานวิจัยหรือการสร้างคลังขอมูลงานวิจัยทางวิชาการ ซึ่งล่าสุด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดอันดับ มทร.พระนครให้เป็น 1 ใน 10 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้วย”รศ.สุภัทรากล่าว

webometric-july2014