นักศึกษาราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่สากลเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

นักศึกษาราชมงคลพระนคร  จัดสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่สากลเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันระดับสากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 -15.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2558

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ให้นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดดอกไม้ไทยสู่สากล และพัฒนาฝีมือในการแข่งขัน ตลอดจนการทำงานจากการปฏิบัติงานจริงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่เป็นต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชนให้บริการสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์งาวัฒนธรรมด้านดอกไม้สดอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่สากลสู่การแข่งขันระดับสากล และการแข่งขันการจัดดอกแบบไทยในเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ 60 พรรษา พฤกษามาลี อัญชลีทูลเกล้าฯถวาย ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยมีสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วม

1