เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 และ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 เมษายน 2558

กำหนดการรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์