หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  เปิดรับ 2 แขนงวิชา คือ

 • สาขาการบัญชี-การบัญชีการเงิน  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต)
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิตเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • หลักสูตร เทียบโอน  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี แขนงวิชา การบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหารเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และภาคสมทบ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) ภาคปกติ 55,000 บาท ภาคสมทบ 90,000 บาท
 • สาขาการบัญชี-การบัญชีบริหาร  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต)
  • หลักสูตร 4 ปี   ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • หลักสูตร เทียบโอน  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี แขนงวิชา การบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหารเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และภาคสมทบ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) ภาคปกติ 55,000 บาท ภาคสมทบ 90,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เปิดรับ ดังนี้

 • สาขาการเงิน : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
  • หลักสูตร 4 ปี   ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร  137 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และภาคสมทบ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) ภาคปกติ 40,000 บาท ภาคสมทบ 90,000 บาท
 • สาขาการตลาด-การบริหารการตลาด  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 • สาขาการตลาด-การสื่อสารการตลาด  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  • หลักสูตร 4 ปี   ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และภาคสมทบ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) ภาคปกติ 40,000 บาท ภาคสมทบ 90,000 บาท
 • สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 • สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
  • หลักสูตร 4 ปี   ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจ  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และภาคสมทบ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) ภาคปกติ 40,000 บาท ภาคสมทบ 90,000 บาท
 • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
 • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟแวร์ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
 • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
  • หลักสูตร 4 ปี   ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร  140 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • หลักสูตร เทียบโอน  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และภาคสมทบ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) ภาคปกติ 40,000 บาท ภาคสมทบ 90,000 บาท
 • สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A. : ภาคภาษาอังกฤษ)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การศึกษาตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต  เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 120,000 บาท
_________________________________________________________________________________

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เปิดรับใน 4 สาขาดังนี้

 • สาขาการท่องเที่ยว 
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • มีแนวทางการประกอบอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ ธุรกิจนำเที่ยว เจ้าของบริษัทนำเที่ยว และการบริการในธุรกิจการบิน เป็นต้น
 • สาขาการโรงแรม 
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • มีแนวทางการประกอบอาชีพ เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า เชฟ ผู้จัดการห้องอาหาร ฝ่ายบุคคลของโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ธุรกิจส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาภาษาอังกฤษ หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 70,000 บาท
  • มีแนวทางประกอบอาชีพ เช่น  มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม นักแปล เลขานุการ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่สำนักงาน นักประชาสัมพันธ์ และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาไทยประยุกต์(หลักสูตรพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
  • หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ รับนักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน 125 หน่วยกิต และฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เรียนเวลา 8.00 – 16.00 น.
  • มีแนวทางประกอบอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์หรืองานบริการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม พนักงานธุรกิจในประเทศและระหว่งประเทศ ล่ามหรือนักแปลภาษาไทย เจ้าพนักงานของรัฐต่างชาติผู้ทำหน้าที่ในด่านตรวจคนเข้าเมือง
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
 1. รอบโควตา ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ของทุกปี  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5
 2. รองรับตรง ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี จำหน่ายใบสมัครที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เทเวศร์ หรือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการสมัคร
 1. สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/2009/index.php  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 2. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทเวศร์ เท่านั้น
_________________________________________________________________________________

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดรับ 2 สาขา ดังนี้

 • สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6.) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 4 ปี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 16.00 น. ค่าใช้จ่าย ภาคปกติ 9,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
  • แนวทางประกอบอาชีพ เช่น งานด้านการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน พัฒนางานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน หน่วยงานโรงงานอุตสาหกรรม การบำบัด และกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 4 ปี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่าย 9,500 บาท ต่อภาคการศึกษา และภาคสมทบ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต จากหลักสูตร 4 ปี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 น. – 21.00 น. และเรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 21.00 น. ค่าใช้จ่าย 16,000 บาทต่อภาคการศึกษา
  • แนวทางประกอบอาชีพ เช่น ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือโปรแกรมระบบงาน ผู้ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบโปรแกรมกราฟฟิก
_________________________________________________________________________________

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   เปิดรับในสาขาดังนี้

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. และ ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. และ ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. และ ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. และ ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
 • สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. และ ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. และ ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า
  • หลักสูตรเทียบโอน  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเที่ยบเท่า เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.00 น. – 17.00 น. เปิดรับ 2 สาขา ดังนี้

 • สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
 1. รอบโควตา ประมาณช่วงเดือน 15 สิงหาคม – 13 ตุลาคม ของทุกปี
 2. รองรับตรง ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี จำหน่ายใบสมัครที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เทเวศร์ หรือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการสมัคร
 1. สมัครผ่านเว็ปไซต์  http://admis.rmutp.ac.th/2009/index.php  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 2. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทเวศร์ เท่านั้น
_________________________________________________________________________________

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดรับ 4 สาขา ดังนี้

 • สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
 • สาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม  และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่า
 • สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
_________________________________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) เปิดรับ 4 สาขาดังนี้

 • สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สาขาอาหารและโภชนาการ
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาหารและโภชนาการ มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, อาหารและโภชนาการ  มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
  • หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมศาสตร์ มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดรับสาขาเดียว คือ

 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต เท่านั้น

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดรับสาขาเดียว คือ

 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น  
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า

 

การรับสมัคร  ทางเว็ปไซต์ http://admis.rmutp.ac.th, http://regis.rmutp.ac.th  และชำระเงินผ่านธนาคาร (อ่านรายละเอียดในเว็ปไซต์)  ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

_________________________________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดรับ 3 สาขา ดังนี้

 • สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • เพื่อพัฒนาเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และผลิตรายการผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง
 • สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • เพื่อพัฒนาเป็นนักโฆษณาและประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่รอบรู้การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับโลกในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
 • สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
  • หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • เพื่อพัฒนานักปฏิบัติการมัลติมิเดีย และแอนิเมชั่นมืออาชีพที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่สอดรับกับสื่อยุคดิจิตอลคอนเทนต์
การรับนักศึกษาโควตา
 • โควตาพิเศษ พิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
 • โควตานักกีฬา พิจารณาจากความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และมีเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โควตาผู้มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักเรียน พิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา และมีเกียรติบัตรรับรอง หรือเอกสารรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา (ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00)
กำหนดการรับสมัคร สอบตรง
 • มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ และสอบคัดเลือกประมาณเดือนมีนาคม
_________________________________________________________________________________

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  เปิดรับ 2 สาขา ดังนี้

 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 • สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  เปิดรับสาขาเดียว คือ

 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต
_________________________________________________________________________________

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  เปิดรับ 5 สาขาวิชา ภาคปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) มีจำนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ศึกษาเต็มเวลาใช้เวลาศึกษา 5 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เปิดรับ 5 สาขา ดังนี้

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล