Slider

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม - 30 เมษายน 2562

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 - 6308
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาที่ใกล้เคียง โดยเป็นไปตามคุณวุฒิที่กำหนด **

 

กำหนดการรับสมัคร รอบรับตรง
ตั้งแต่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 2562

กิจกรรม
กำหนดการ

สมัครและชำระเงิน

สมัครเข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่

วันที่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 62

ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ตั้งแต่ 6 พ.ค. 62
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
17 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
24 พ.ค. 62
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด
24 - 30 พ.ค. 62
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง
31 พ.ค. 62
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
24 มิ.ย. 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ โควตา - รับตรง ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี)

• ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ.) ฉบับสมบูรณ์แล้ว หรือ กำลังศึกษาอยู่
• บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้
• บัตรประจำตัวผู้สอบ (จะเปิดให้พิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ในปฏิทินการรับสมัคร)
• แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)