News

โครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (The Debut Project ครั้งที่ 9)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หรือ The Debut Project ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด HOUSE OF NANGLOENG “บ้านนางเลิ้ง” เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 4 ปี และเป็นเวทีให้นักศึกษานำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานสู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ จำนวน 225 ชุด และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter