News

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิด การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและสุขภาวะที่ดีกับนักศึกษา ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจเรื่องฮอร์โมน ก็ดูแลสุขภาพตนเองได้ ไม่ยากเลย” โดยได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด และหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาการติดสารเสพติดในสังคมไทยปัจจุบัน” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter