News

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สินได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter