Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 1/2565 180 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรป.บัณฑิต) จำนวน 180 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา สำหรับผู้ที่มีสัญญาจ้างหรือผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจัดให้มีการเรียนการสอนระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ในวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00–16.00 น. โดยเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้-8 มิถุนายน 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และจัดการสอบข้อเขียนทางออนไลน์ วิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญบริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) วันที่ 11 มิถุนายน 2565 และสอบสัมภาษณ์ผ่าน Google Meet วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02 665 3777 ต่อ 6406 หรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ. รุ่งอรุณ พรเจริญ โทรศัพท์ 084 680 7894 และอาจารย์สุนารี รชตรุจ โทรศัพท์ 080 233 0578

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter