Events

ราชมงคลพระนคร ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 ผ่านระบบ TCAS/ วุฒิปวช. ปวส.) ปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2563  ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0- 2665 – 3777 ต่อ 6304 –9

TCAS 63 (เริ่มรับสมัคร 2 ธ.ค. 2562 พร้อมกันทั้งประเทศ)

รับตรง ปวช.
(ใช้วุฒิ ม.3)

รับตรง ปริญญาตรี
(ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส.)

โควตา ปริญญาตรี
(OPEN HOUSE)