Events

ราชมงคลพระนคร ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 ผ่านระบบ TCAS/ วุฒิปวช. ปวส.) ปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2563  ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร
0-2665–3777 ต่อ 6304 –9

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศ
ไม่ให้มีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
ให้ผู้สมัครทุกคนติดตามกำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติแทนการสอบสัมภาษณ์แบบปรกติ เช่น การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ วีดีโอคอล แทนการเดินทางมาสัมภาษณ์ที่คณะ เป็นต้น
ขอให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย / หน้ากากป้องกัน
รวมไปถึงการล้างมือ (ด้วยแอลกอฮอล์ , เจลแอลกอฮอล์ , สบู่)
ลดการสัมผัสใบหน้า จมูก และ ปาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
ด้วยความเป็นห่วงยิ่ง

TCAS 63 (เริ่มรับสมัคร 2 ธ.ค. 2562 พร้อมกันทั้งประเทศ)

รับตรง ปวช.
(ใช้วุฒิ ม.3)
รับเพิ่มเติม

รับตรง ปริญญาตรี
รอบที่ 2
(ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส.)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter