อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

Bachelor of Industrial Technology Program in Jewelry Production Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Production Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Jewelry Production Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) ช่างอัญมณี ช่างเครื่องประดับและอัญมณี ช่างออกแบบเครื่องประดับ ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างศิลปหัตถกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)