News

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และรู้จักการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมาก ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter