News

สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนราชมงคลพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับ “ทุนราชมงคลพระนคร” ในการสนับสนุนแก่นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 13 ทุน ทั้งนี้ได้เกียรติจาก ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกรรมการในการสัมภาษณ์นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ Learning Space 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter