News

สร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมิน และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประธานกลุ่มโอทอป อดีตรองประธานสภาปฏิรูปประเทศคนที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ในการตรวจติดตามรายงานความก้าวหน้า รอบ 4 เดือน โครงการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท ต.หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร. ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหัวหน้าโครงการหลักดังกล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter