News

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินการประชุมโดยกองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิษย์เก่าของ มทร.พระนคร เช่น นางวรรณา มณีนุตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช นายจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นายบัณฑิต ปานรักษา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ ร่วมประชุม

ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ ประกอบด้วย การร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย การเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ มทร.พระนคร ประจำปี 2565 การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการสมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ และวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ

ในการนี้ ผศ.กมล เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวคหกรรมศาสตร์เชิงรุกทางการศึกษา "Chotivet Open House" จำนวน 30,000 บาท และกิจกรรมวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 5,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้สนับสนุนการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อโครงการกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter