Newsการมีส่วนร่วมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562  โดยการบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ  เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ทางชุมชนต้องการ โดยการอบรมประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่  1. หลักสูตรการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่น สู่การเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว โดยมีการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของพื้นถิ่นมาใช้  2.หลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม และการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน  3. หลักสูตรอบรมและจัดทำต้นแบบของแผนที่ชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้ “อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ” บ้านวังตะเคียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter