News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บจก.พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) ยกระดับความสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการฝึกอบรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ คุณอัญญ์ชิสา แพรรังสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการฝึกอบรม การสัมมนาความรู้ในวิชาการต่าง ๆ อันก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้าน DIGITAL MANUFACTURING ENGINEERING รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ยังมอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ Solid Edge จำนวน 30 License เพื่อใช้ในการอบรมบุคลากรอีกด้วย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter