ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Bachelor of Arts Program in Applied Thai

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บูรณาการความรู้ภาษาไทยกับศาสตร์แขนงอื่นๆ และสื่อสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ บนพื้นฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Applied Thai)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Applied Thai)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยประยุกต์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยประยุกต์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 28,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน