ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Bachelor of Arts Program in Applied Thai

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Applied Thai)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Applied Thai)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยประยุกต์

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 28,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า