ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Tourism

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรู้ในวิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Tourism)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบ โอนผลการเรียน พ.ศ.2559