ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Tourism

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ จิตวิทยา จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ ธุรกิจนาเที่ยว และบริการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Tourism)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า