News

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ RMUTP SANDBOX ครั้งที่ 2 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดล ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จัดโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และผู้ประกอบการในชุมชน เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน

ภายในโครงการมีการนำเสนอชิ้นงานที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการฝึกอบรมและการพัฒนาสินค้าของชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับชาวบ้านชุมชน ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี อีกทั้งยังมีการบรรยายหัวข้อ แนวคิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยคุณวนิดา ศรีเม่น กำนัน ต.ม่วงงามอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ RMUTP SANDBOX ครั้งที่ 2 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ได้นำอาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของประเทศ เพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter