News

ศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อ.สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้เยี่ยมชมพื้นที่และกระบวนการผลิต พร้อมฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม การฝึกควบคุม การสั่งการ และศึกษากระบวนการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม รวมถึงการระดมแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter