วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

Bachelor of Engineering Program in Electronics and Telecommunication Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B. Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน