Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมอาเซียน–ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน–ประเทศไทย ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *