News

ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายให้ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรมสมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ โดยมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 26 แห่ง ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter