Newsเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องไขมันทรานส์ภายใต้หัวข้อ “ทานไม่กลัว Trans Fat”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์ภายใต้หัวข้อ “ทานไม่กลัว Trans Fat” เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ที่สนใจสถานการณ์ด้านสภาวะอาหาร และนักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันทรานส์ โดยวิทยากรด้านเคมีอาหารโภชนาการและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ รศ.สุนีย์ สหัสโพธิ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ผศ. ณนนท์ แดงสังวาล สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นอกจากนี้มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ ปราศจากไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter