Events

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบ 2 (โควตา) ผ่านระบบทีแคสวันนี้ – 23 มีนาคม 2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) หรือทีแคส รอบที่ 2 (โควตา)

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ รวมทั้งมีทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ดึงดูดความสนใจของนักศึกษารุ่นใหม่ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ และการสร้างระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญในยุคนี้ ดังนั้นนักศึกษาที่จบการศึกษาไปจะสามารถทำงานได้ทันที มีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ และต้องได้รับความพึงพอใจจากนายจ้างอีกด้วย “มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม ซึ่งเป็นจุดเด่นของการจัดการศึกษาด้านอาชีพของราชมงคลพระนคร ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทั้งในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนให้เลือกศึกษาต่อที่ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2562 กำหนดการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 เมษายน 2562 และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6302 - 6308” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเรียนคลิ๊ก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter