News

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงเรียนต่อปวช. กว่า 180 ที่นั่ง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นต้นกำเนิดสถาบันอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 185 ที่นั่ง ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –18 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร 0 2665 3777 ต่อ 6105-6408

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter